Informácie

Informácie

Informácie a podmienky k prenájmu

V cene prenájmu je zahrnuté:

 • limit km podľa počtu dní prenájmu
 • povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • havarijné poistenie (spoluúčasť 8%, min. 500 Eur) osobné vozidlá
 • havarijné poistenie (spoluúčasť 8%, min. 800 Eur) minibus+dodávka
 • diaľničná známka SR
 • cestná daň
 • sezónne obutie

Jeden deň prenájmu = 24 hodín, každá ďalšia začatá hodina = nový deň prenájmu.

Ak nie sú dohodnuté špeciálne podmienky, vozidlo si prídem prevziať v pracovných dňoch a to v pracovnej dobe 8:00 – 17:00 na prevádzke Drevárska 14 /priemyselný park/ v Spišskej Novej Vsi.

Vozidlo si pri preberaní poriadne prezrite a nahláste akýkoľvek nedostatok alebo chybu.

Skontrolujem stav vozidla, aktuálne km zapísané v zmluve, doklady od vozidla, stav nádrže a čistotu interiéru a exteriéru!

Vozidlo šoférujete len objednávateľ alebo zamestnanec firmy, ktorý je uvedený v zmluve.

Vozidlo preberáte plne natankované a vraciam plne dotankované./s dokladom o dotankovaní ,k nahliadnutiu/.

Ak bolo vozidlo čisté, vracia sa čisté.

Vo vozidle je ZÁKAZ FAJČIŤ !!!

Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, tak z vozidla sa neodlepuje žiadna nálepka ani sa nelepia iné nálepky po vozidle.

Vozidlo sa vráti v zadaný čas v zmluve. Ak sa tak nedá urobiť, informujem prenajímateľa na +421903132777 . V prípade predĺženia prenájmu u prenajímateľa sa treba vopred informovať.

Ak bola spôsobená škoda vám , alebo sa spôsobil škoda vami , je potrebná to nahlásiť u prenajímateľa a informovať sa o ďalšom postupe.

Ste zodpovedný za spôsobilosť vozidla v cestnej premávke, za úhradu pokút za priestupky, ktoré spôsobíte prenajatým vozidlom a úhradu poplatkov spojených s užívaním spoplatnených ciest v zahraničí .

Pri totálnej škode hradí nájomca rozdiel medzi poistným plnením poisťovne a časovou cenou vozidla prenajímateľovi.

Pri ceste do zahraničia musí byť objednané vozidlo len s rokom výroby od roku 2020 !!!

Doplatky:

 • Nájazd km nad stanovený limit 0,25 € / km
 • Odovzdanie / prevzatie vozidla mimo pracovnú dobu 15€
 • Odovzdanie / prevzatie vozidla v SNV 10€/10€
 • Znečistený interiér: osobné- dodávka,minibus od 5€ -15 € /od 10€ – 25€
 • Znečistený exteriér: osobné-dodávka,minibus od 5€ – 10€ / od 10€ – 20€
 • Tepovanie vozidla od 30€ – 100€
 • Dotankovanie AD blue 300km/ 1L x cena

ceny sú uvedené s DPH

Pokuty -sankcie:

 • Fajčenie vo vozidle 300 €
 • Strata malého TP 30 €
 • Nedotankované vozidlo 10 € + suma dotankovania
 • Meškanie do 2 hodiny 10 €
 • Spracovanie pokuty 12€
 • Dodržiavať pravidla cestnej premávky /rýchlosť/ 50€
 • V prípade poistnej udalosti – spoluúčasť hradená depozitom

DEPOZIT:

Depozit je záloha za prenajímané vozidlo.

Výška depozitu závisí od daného vozidla a je uvedená v cenníku pri každom vozidle zvlášť.

Uvedenú hodnotu depozitu uhradí nájomca na základe vystavenej predfaktúry alebo pri podpise zmluvy. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, keď bude príslušná suma pripísaná na účet prenajímateľa a ten bude oprávnený s touto sumou voľne nakladať. Uvedená suma zabezpečuje akékoľvek pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi. Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženého depozitu.

Prenajímateľ je povinný depozit, resp. jeho zostatok po znížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi, vydať najneskôr do 30 dní od ukončenia nájmu.

Scroll to Top