autopepe.sk


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI AUTO PEPE, s.r.o. PRE PRENÁJOM VOZIDIEL 1. Vznik zmluvy o nájme dopravného prostriedku 1.1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom. 1.2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) na prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom zmluvy. Nájomca je povinný zaplatiť dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu zmluvy). 1.3. Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 1.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu so zmluvou tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku. 2. Povinnosti prenajímateľa Prenajímateľ sa zaväzuje: 2.1 odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, 2.2 poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a uzatvoriť taktiež havarijné poistenie, 2.3 vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy spôsobené opotrebením a pravidelné servisné prehliadky, 2.4 v prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie opravy 2.5 vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí). 3. Povinnosti a zodpovednosť nájomcu Nájomca je povinný najmä: 3.1 starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík. 3.2 hradiť náplne do ostrekovačov,AD Blue a PHM v priebehu nájmu. Používať výhradne druh PHM uvedených v zmluve. Nájomca musí na vyžiadanie predložiť účtenku od čerpacej stanice, kde a koľko PHM, do prenajatého vozidla čerpal. 3.3 používať vozidlo výhradne pre účel prenájmu - taxislužba. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu alebo podnájmu, použitie vozidla na účasť na pretekoch a súťažiach, prevádzkovanie mimo cestnej komunikácie, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov, nie je povolené. 3.4 Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. 3.5 v prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. 3.6 zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu. Inak prichádza o zaplatený depozit. 3.7 na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly 3.8 pristaviť vozidlo k prevedeniu údržby podľa bodu 2.3. článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel 3.9 v prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3 včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov, po ktorých sa má vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku, uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z obstarávacej ceny vozidla a rovnako vysokú zmluvnú pokutu i za každých ďalších i začatých 1 000 km, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 2 500 km pre plánovanú prehliadku vozidla. 3.10 ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť záznamom o nehode. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi. 3.11 v prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min. 165 € a max. 5% z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, liečiv alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 3.9. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 5 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. 3.12 v prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania,) prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy, 3.13 strpieť obmedzenie užívania vozidla v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa bodu 2.3 článku 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel 3.14 niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. 3.15 oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 3.16 v prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas s plnou nádržou 3.17 v prípade, ak nájomca vráti vozidlo v znečistenom stave, uhradí náklady spojené s jeho umytím a zároveň zodpovedá za poškodenie laku na predmete nájmu zistené dodatočne po umytí vozidla prenajímateľom. 3.18 pri každom odstavení vozidla riadne ho uzamykať a neponechať v odstavenom vozidle cenné predmety, pričom za ich odcudzenie, eventuálne prípadné poškodenie vozidla pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca vozidla. 3.19 dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti vozidla. Okrem umožnenia zabezpečiť prenajímateľovi predpísanú údržbu vozidla, inak minimálne každých 10 000 km po celú dobu požičania, kontrolovať stav a teplotu chladiaceho média, stav oleja, pneumatík a ďalších častí vozidla, ktoré podliehajú bežnej kontrole pri prevádzke požičaného vozidla. Pri nedodržaní predpísanej údržby, pokiaľ má táto za následok poškodenie vozidla, zákazník je povinný požičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu ušlého vypožičného, ktoré môže prenajímateľ účtovať až do termínu odstránenia škody. Pri poškodení alebo znečistení vozidla nezodpovedajúcemu bežnému použitiu a prevádzke bude prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením. 3.20 v prípade priestupku spôsobeného prevádzkou vozidla v dobe nájmu uhradiť pokuty. 3.21 v prípade straty kľúčov a dokladov od vozidla, ich odovzdania tretej osobe, čí ponechaním kľúčov vo vozidle uhradí všetky vzniknuté škody 3.22 nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do zahraničia alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ to neoznámi prenajímateľovi 3.23 Všetky vozidlá prenajímateľa sú nefajčiarske. Pokiaľ nájomca počas užívania vozidla poruší túto podmienku, vyhradzuje si prenajímateľ právo na vyúčtovanie poplatku vo výške 200 €. 3.24 Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že: a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov; b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze; c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie; d) bude telefonicky informovať prenajímateľa a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa; e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby; f) zabezpečí, že vždy keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté. V prípade, že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie. V prípade, že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia a to vrátane ušlého zisku až po úplné odstránenie závady. Obe zmluvné strany sa dohodli, že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla. Nájomca je zodpovedný: 3.25 Odo dňa prevzatia motorového vozidla zodpovedá nájomca za zničenie, stratu, odcudzenie, poškodenie motorového vozidla a za škodu, ktorá vznikla alebo vznikne prenajímateľovi alebo tretím osobám v dôsledku prevádzky motorového vozidla. 3.26 Po dobu užívania motorového vozidla je nájomca povinný rešpektovať poistné podmienky poisťovne prenajímateľa, ihneď telefonicky oznámiť prenajímateľovi vznik každej škody, vady alebo iných nedostatkov a prenajímateľa upozorniť na potrebu opráv i objavenie sa skrytých vád, o ktorých nájomca v čase odovzdania vozidla nemal vedomosť. 3.27 V prípade vzniku škody na základe vyššie uvedených skutočností, je prenajímateľ oprávnený škodu vyfakturovať nájomcovi. V prípade zničenia, straty, odcudzenia alebo poškodenia motorového vozidla nie je prenajímateľ povinný motorové vozidlo nahradiť iným (náhradným) motorovým vozidlom. 3.28 Všetky bežné výdavky (najmä oprava, pohonné hmoty, pokuty, sankcie, poplatky) spojené s užívaním motorového vozidla si hradí nájomca sám na vlastné náklady. Rovnako zodpovedá nájomca za pokuty a sankcie, ktoré hradí on sám na vlastné náklady. V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne, ale to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech prenajímateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky. 3.29 Pri opúšťaní motorového vozidla zabezpečiť, aby všetky ochranné bezpečnostné systémy boli zapojené, 3.30 Nevyhotovovanie náhradných kľúčov, 3.31 Za dodržiavanie a rešpektovanie Všeobecných obchodných podmienok na prenájom vozidiel prenajímateľa (ďalej len “podmienky”), s ktorými bol pred podpisom tejto Zmluvy oboznámený, prečítal si ich, súhlasí s nimi, v prípade potreby sa nachádzajú podmienky k nahliadnutiu v sídle prenajímateľa a na jeho web stránke. 4. Nájomné a jeho splatnosť 4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán. 4.2 Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy a z aktuálneho cenníka prenajímateľa. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady. 4.3 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch dní od obdŕžania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy písomná výpoveď bude prenajímateľovi doručená. Pokiaľ nájomca vo vyššie uvedenej lehote zmluvu o nájme dopravného prostriedku nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného, pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného. 4.4 Nájomné je nájomca povinný zaplatiť pred prevzatím vozidla, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 4.5 V prípade vypovedania zmluvy zo strany nájomcu, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy. 4.6 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. 5. Kaucia - depozit 5.1 Zmluvné strany si dohodli zloženie kaucie nájomcom ktorej hodnotu určia pri podpise nájomnej zmluvy. 5.2 Uvedenú hodnotu kaucie uhradí nájomca pri podpise zmluvy. Táto povinnosť sa považuje za splnenú až okamihom, keď príslušná suma bude pripísaná na účet prenajímateľa tak, aby bol prenajímateľ už oprávnený s touto sumou voľne nakladať v zmysle tohto článku zmluvy. Tým nie je dotknuté právo nájomcu uhradiť uvedenú sumu prenajímateľovi aj v hotovosti pokiaľ platba v hotovosti bude právne dovolená. 5.3 Celková výška kaucie musí kedykoľvek počas trvania nájmu dosahovať dojednanú hodnotu. Ak prenajímateľ kauciu, alebo jej časť použije na úhradu svojej pohľadávky voči nájomcovi, nájomca sa zaväzuje hodnotu zaistenia – kaucie, doplniť do určenej sumy bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 kalendárnych dní počítaných od doručenia výzvy prenajímateľa. 5.4 Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený (nie povinný) uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženej kaucie. 5.5 Prenajímateľ je povinný kauciu, resp. zostatok tejto sumy po jej ponížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi, vydať nájomcovi najneskôr po uplynutí 30 dní po ukončení nájmu. Tým však nie je nijako dotknuté právo prenajímateľa ponížiť kauciu o hodnotu (sumu) svojej pohľadávky voči nájomcovi, resp. voči jeho právnemu nástupcovi, ktorá vznikne, resp. sa stane splatnou po ukončení nájmu. 6. Skončenie nájmu 6.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu. 6.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 6.3 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené v bode 3.6 a bode 3.7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 6.4 Ďalej je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť: a) ak nájomca neuhradí nájomné, b) ak si nájomca nesplní oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k prenajímateľovi alebo príslušnej inštitúcii v zmysle ustanovení tejto zmluvy, c) ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva motorové vozidlo alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, d) ak nájomca poruší záväzok alebo povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy. 6.5 Po ukončení vzťahu založeného touto zmluvou je nájomca povinný ihneď vrátiť motorové vozidlo prenajímateľovi, ktorý vykoná jeho prehliadku a o odovzdaní bude zmluvnými stranami spísaný písomný protokol s uvedením vád a poškodení motorového vozidla. Ak tak nájomca neurobí, je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu okamžite svojpomocne prevziať predmet nájmu za pomoci technických pomôcok do svojej prevádzky. 6.6 Nájomca je povinný uhradiť škodu podľa rozsahu poškodenia uvedenej veci alebo nahradením poškodenej veci novou, približne rovnakej kvality a parametrov. 6.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve. 6.8 V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 6.9 Ku dňu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 6.10 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0,1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 7. Osobitné ustanovenia 7.1 Vozidlá prenajímateľa môžu byť monitorované monitorovacím systémom a nájomca svojim podpisom na zmluve týmto súhlasí 7.2 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia, aby prenajímateľ zhromažďoval, uchovával a spracoval nájomcom poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení ). 7.3 V prípade, ak nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok a dojednaní, môže mu prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní. 7.4 Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody po umytí a vyčistení vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole v časti „Vozidlo pri prevzatí“, zodpovedá nájomca po dobu 48 hod. po fyzickom odovzdaní vozidla. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke Prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a automaticky súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie. 8. Záverečné ustanovenia 8.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť AUTO PEPE, s.r.o., so sídlom Drevárska 278/14, 052 01 Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1.1.2022 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka 1.1. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 1.2. Nájomca súhlasí s uložením svojich osobných údajov do databázy prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje, že tieto osobné dáta nájomcu neposkytne tretej osobe. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prenájmu boli aktualizované a skontrolované 03.06.2022. …………………………………………… ……………………….….…………………… Nájomca prenajímateľ Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AUTO PEPE, s.r.o. pre poskytovanie odťahovej služby I. Všeobecné ustanovenia 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Služieb Dodávateľa pre Objednávateľa na základe objednávky Objednávateľa. 2. Dodávateľom sa na účely týchto VOP rozumie spoločnosť AUTO PEPE, s.r.o., so sídlom Drevárska 278/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53 080 157. 3. Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Dodávateľa objednala niektorú zo Služieb. 4. Službou sa na účely týchto VOP rozumie odťahová služba, asistenčná služba (služba cestnej technickej asistencie) alebo niektorá ostatná služba uvedená v Cenníku Dodávateľa. 5. Cenníkom dodávateľa sa na účely týchto VOP rozumie položkovitý cenník Dodávateľa dostupný na internetovej stránke www.autopepe.sk účinný ku dňu objednania Služby. 6. Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie zmluva o odplatnom poskytnutí Služby, na základe ktorej sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi objednanú Službu a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi cenu za poskytnutú Službu vo výške podľa Cenníka. II. Osobitné práva a povinnosti pri uzavretí Zmluvy II.1. Uzavretie Zmluvy 1. K uzavretiu Zmluvy medzi Dodávateľom a Objednávateľom dôjde okamihom akceptácie Objednávateľovej objednávky zo strany Dodávateľa. 2. Za objednávku Služby sa považuje požiadavka Objednávateľa o poskytnutie niektorej Služby adresovaná Dodávateľovi, ktorá obsahuje určenie identifikačných údajov Objednávateľa, miesta poskytnutia Služby, dátumu a času kedy má byť požadovaná Služba poskytnutá a prípadné ďalšie informácie nevyhnutné k poskytnutiu Služby zo strany Dodávateľa. 3. Objednávku Služby môže Objednávateľ uskutočniť aj vyplnením a odoslaním elektronického formulára dostupného na internete. 4. Prijatie (akceptáciu) objednávky môže Dodávateľ uskutočniť písomne, telefonicky, ústne alebo konkludentne tým, že priamo začne s poskytovaním objednanej Služby (bez predchádzajúceho výslovného potvrdenia objednávky začne vykonávať objednanú Službu). 5. Dodávateľ nie je povinný prijať (akceptovať) objednávku Objednávateľa a pred uzatvorením Zmluvy má právo z akýchkoľvek dôvodov odmietnuť poskytnutie požadovanej Služby. 6. Prijatím objednávky Objednávateľa Dodávateľom uzatvárajú Objednávateľ a Dodávateľ samostatnú Zmluvu, ktorá sa spravuje ustanoveniami týchto VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 7. Na žiadosť Dodávateľa je Objednávateľ povinný potvrdiť svoju objednávku požadovanej Služby písomne. Bez písomného potvrdenia objednávky zo strany Objednávateľa nie je Dodávateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi Službu, a to aj v prípade, ak už došlo k uzatvoreniu Zmluvy. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Odstúpiť od Zmluvy môže Dodávateľ v tomto prípade v akejkoľvek forme. II.2. Cena za Službu 1. Cena za Službu je určená podľa Cenníka aktuálneho ku dňu objednania Služby. Objednaním Služby Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s cenou Služby uvedenou v Cenníku. 2. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za Službu okamihom poskytnutia Služby. V prípade, ak Dodávateľ poskytne Objednávateľovi z akýchkoľvek dôvodov Službu len čiastočne, vznikne mu nárok na zaplatenie pomernej časti ceny za Službu zodpovedajúcej rozsahu čiastočného poskytnutia Služby, a to okamihom čiastočného poskytnutia Služby. 3. Cenu za Službu zaplatí Objednávateľ Dodávateľovi v lehote do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry Dodávateľa na cenu za poskytnutú Službu, a to buď v hotovosti do pokladne Dodávateľa alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet Dodávateľa uvedený na faktúre, prípadne na iný bankový účet, ktorý za týmto účelom Dodávateľ oznámi Objednávateľovi. V prípade, ak úhradou za službu bude úhrada v hotovosti na základe vystavenia VRP dokladu, tak je Objednávateľ povinný uhradiť danú službu bezodkladne po uskutočnení objednanej služby. 4. Dodávateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru na cenu za poskytnutú Službu bezodkladne po poskytnutí Služby. 5. Ak poskytovaná Služba spočíva v uschovaní vozidla a poskytovanie Služby trvá dlhšie ako jeden mesiac, Dodávateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu za Službu mesačne, vždy pozadu za príslušný mesiac poskytovania Služby. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru kedykoľvek po uplynutí príslušného mesiaca, za ktorý sa cena fakturuje. 6. Dodávateľ môže Objednávateľovi doručiť faktúru aj elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke Objednávateľa alebo na inú e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ za týmto účelom Dodávateľovi oznámi. 7. Dodávateľ je oprávnený žiadať od Objednávateľa poskytnutie preddavku na cenu za poskytnutie Služby, a to do výšky 50% ceny za objednanú Službu ešte pred poskytnutím Služby. Pokiaľ Dodávateľ požiada Objednávateľa o poskytnutie preddavku na cenu za poskytnutie Služby v určitej výške, Dodávateľ nie je povinný začať s poskytovaním Služby skôr, ako Objednávateľ riadne zaplatí Dodávateľovi požadovaný preddavok. Ak už Dodávateľ s poskytovaním Služby začal, je oprávnený poskytovanie Služby prerušiť po dobu, počas ktorej mu Objednávateľ neposkytne požadovaný preddavok. V prípade, ak už došlo k uzatvoreniu Zmluvy a Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi požadovaný preddavok na cenu za poskytnutie Služby do 2 dní odo dňa žiadosti Dodávateľa, vznikne Dodávateľovi právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od Zmluvy môže Dodávateľ v tomto prípade v akejkoľvek forme. 8. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny za poskytnutú Službu (t.j. ak poruší povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú Službu riadne a včas), vznikne Dodávateľovi voči Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy, s ktorej úhradou je Objednávateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania. Zároveň je Objednávateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. 9. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny za poskytnutú Službu (t.j. ak poruší povinnosť uhradiť cenu za poskytnutú Službu riadne a včas), Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. II.3 Poskytnutie Služby 1. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi objednanú Službu v mieste, čase a rozsahu podľa akceptovanej objednávky Objednávateľa. Objednávateľ je povinný uviesť Dodávateľovi pravdivé a presné informácie potrebné na poskytnutie Služby, najmä presnú polohu vozidla Objednávateľa, presný stav vozidla Objednávateľa, presnú špecifikáciu druhu a rozsahu požadovanej Služby a ďalšie potrebné informácie nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie Služby. Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Dodávateľovi uvedením nepravdivých alebo nepresných informácií. 2. V prípade, ak sa Dodávateľ na základe objednávky Objednávateľa dostaví na miesto, kde má dôjsť k poskytnutiu Služby (alebo kde sa má s poskytovaním Služby začať) a následne z dôvodu na strane Objednávateľa nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy alebo dôjde k zrušeniu Zmluvy (napr. Objednávateľ odmietne potvrdiť svoju objednávku písomne, odmietne poskytnúť Dodávateľovi požadovaný preddavok na cenu za poskytnutie Služby, neposkytne súčinnosť potrebnú na poskytnutie Služby, uvedie nepravdivé alebo nepresné informácie potrebné pre poskytnutie Služby alebo inak zmarí uzavretie Zmluvy, spôsobí zánik Zmluvy alebo naplní dôvod na zrušenie Zmluvy), vznikne Dodávateľovi voči Objednávateľovi právo na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov za márny výjazd vozidla Dodávateľa vo výške 50,- EUR. 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na poskytnutie objednanej Služby. 4. Bezprostredne po poskytnutí Služby spíšu Dodávateľ a Objednávateľ protokol o poskytnutí Služby alebo dodací list, ktorý bude obsahovať najmä druh a rozsah poskytnutej Služby, prípadne aj vyčíslenie ceny za poskytnutú Službu. Zmluvné strany sú povinné protokol alebo dodací list podpísať. Nepodpísanie protokolu / dodacieho listu však nemá vplyv na vznik nároku na zaplatenie ceny za Službu a nebráni Dodávateľovi vystaviť Objednávateľovi faktúru na cenu za poskytnutú Službu. 5. Ak Objednávateľ v rozpore s ustanoveniami týchto VOP nepodpíše protokol o poskytnutí Služby alebo dodací list, uvedie sa táto skutočnosť v predmetnom protokole, pričom protokol je v takom prípade oprávnená za Objednávateľa podpísať hodnoverná a nestranná osoba určená Dodávateľom, zúčastnená na poskytnutí Služby. Ak sa poskytnutia Služby nezúčastní žiadna nestranná osoba, zmluvné strany považujú zápis uvedený v protokole podpísaný len Dodávateľom za pravdivý, ak Objednávateľ nepreukáže inak. 6. Dodávateľ môže poskytnúť Objednávateľovi objednanú Službu aj prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľa). Pri poskytnutí Služby treťou osobou (subdodávateľom) má Dodávateľ zodpovednosť, akoby Službu poskytoval sám. 7. V prípade, ak poskytnutá Služba spočívala v odťahu vozidla, Objednávateľ je povinný bezodkladne po poskytnutí Služby prevziať odtiahnuté vozidlo od Dodávateľa. V prípade, ak tak Objednávateľ nespraví, Dodávateľ môže vozidlo uschovať, a to za cenu Služby spočívajúcej v uschovaní vozidla podľa Cenníka, ktorú je Objednávateľ povinný Dodávateľovi uhradiť. V takom prípade sa primerane aplikujú ustanovenia týchto VOP ako keby si Objednávateľ objedal poskytnutie Služby spočívajúcej v uschovaní vozidla, s čím Objednávateľ súhlasí. Ak Objednávateľ napriek písomnej výzve Dodávateľa odmietne prevziať uschované vozidlo, môže Dodávateľ postupovať podľa bodu 9 tohto článku VOP bez podmienky zrušenia Zmluvy. 8. Ak poskytovaná Služba spočíva v uschovaní vozidla, Dodávateľ je oprávnený podmieňovať vydanie uschovaného vozidla zaplatením ceny za poskytnutú Službu. Dodávateľ má na zabezpečenie svojich pohľadávok voči Objednávateľovi zádržné právo na uschovanom vozidle, a to dovtedy, kým sa u neho vozidlo nachádza. 9. V prípade, ak poskytovaná Služba spočíva v uschovaní vozidla a Dodávateľ odstúpi od Zmluvy alebo dôjde k inému zrušeniu Zmluvy, môže Dodávateľ po zrušení Zmluvy určiť primeranú lehotu na vyzdvihnutie uschovaného vozidla s upozornením, že inak vozidlo predá. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže Dodávateľ uschované vozidlo predať vhodným spôsobom na účet Objednávateľa. Objednávateľ je v tejto súvislosti povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie zmeny vlastníka v evidencii vozidiel. Od výťažku z predaja, ktorý je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľovi vydať, môže si odpočítať okrem neuhradenej ceny za poskytnutú Službu aj vynaložené náklady spojené s predajom vozidla a náhradu spôsobenej škody. III. Osobitné ustanovenia pre spotrebiteľskú Zmluvu 1. V prípade, ak má Objednávateľ pri uzatváraní a plnení Zmluvy postavenie spotrebiteľa, vzťahujú sa na vzťah medzi Dodávateľom a Objednávateľom ustanovenia tohto článku VOP. 2. Objednávateľ vyhlasuje, že mu Dodávateľ pred uzatvorením Zmluvy poskytol všetky informácie podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. Objednávateľ dáva Dodávateľovi výslovný súhlas, aby začal s poskytovaním objednanej Služby ihneď po uzavretí Zmluvy, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. 4. Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol Dodávateľom o tejto skutočnosti riadne poučený. 5. Zmluvné strany berú na vedomie, že právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho môže vzniknúť len v prípade, ak Zmluva bola uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa v zmysle ust. § 2 predmetného zákona. IV. Ochrana osobných údajov 1. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ bude spracúvať osobné údaje Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvo, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa), a to za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy a za účelom vedenia internej účtovnej a obchodnej evidencie Dodávateľa. Dodávateľ je teda prevádzkovateľom osobných údajov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je uzavretie Zmluvy a plnenie si zákonných povinností Dodávateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ môže poskytnúť spracúvané osobné údaje Objednávateľa nasledovným kategóriám príjemcov: - osobe oprávnenej na výkon advokácie v zmysle § 12 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii za účelom poskytnutia odborného právneho poradenstva súvisiaceho s uzatvorením a plnením Zmluvy, - externému dodávateľovi účtovných, archivačných, poštových, tlačových a IT služieb pre Dodávateľa, - verejnoprávnym orgánom v rámci plnenia zákonných povinností alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo Zmluvy. 2. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa počas trvania a plnenia Zmluvy a po zániku Zmluvy do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich zo Zmluvy či súvisiacich so Zmluvou po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností, najviac po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Objednávateľ má v rozsahu akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a plneniu Zmluvy právo požadovať od Dodávateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu podľa tohto bodu a článku VOP je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie Zmluvy. V. Záverečné ustanovenia 1. Písomnosti, týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, sa budú doručovať osobne, poštou alebo e-mailom. 2. Poštou doručuje jedna zmluvná strana, odosielateľ písomnosti, druhej zmluvnej strane, adresátovi písomnosti, na jej adresu sídla/trvalého pobytu, tak ako sú uvedené v písomnej objednávke alebo v protokole o poskytnutí Služby, prípadne na inú adresu, ktorú strana za účelom doručovania oznámi druhej strane. Ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú doporučene zaslanú zásielku alebo v deň, keď ju adresát odmietol prevziať. 3. Ak je povinnosť jednej zmluvnej strany, odosielateľa, doručiť písomnosť v súlade s ustanovením bodu 1. a 2. tohto článku VOP splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom druhá zmluvná strana, adresát, nedozvedela. 4. Ak sa zmení adresa sídla/trvalého pobytu niektorej zo zmluvných strán, tak ako sú uvedené v písomnej objednávke alebo v protokole o poskytnutí Služby alebo adresa, ktorú za účelom doručovania strana oznámila druhej strane, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme tieto nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu. V prípade včasného oznámenia zmeny adresy sa doručuje na novú adresu s dodržaním postupu podľa bodov 2. a 3. tohto článku VOP. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na pôvodnú adresu s dodržaním postupu podľa bodov 2. a 3. tohto článku VOP. 5. V prípade doručovania písomností prostredníctvom e-mailu doručuje jedna zmluvná strana (odosielateľ písomnosti) druhej zmluvnej strane (adresátovi písomnosti), na jej e-mailovú adresu uvedenú v písomnej objednávke alebo v protokole o poskytnutí Služby, prípadne na inú e-mailovú adresu, ktorú strana za účelom doručovania oznámi druhej strane, pričom písomnosť sa považuje za doručenú prvý pracovný deň odo dňa odoslania písomnosti z e- mailovej adresy odosielateľa písomnosti a účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát písomnosti nedozvedel. Ak sa zmení e-mailová adresa niektorej zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane oznámiť novú e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu. V prípade včasného oznámenia zmeny e-mailovej adresy sa doručuje na novú adresu s dodržaním postupu podľa tohto bodu a článku VOP. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP s dodržaním postupu podľa tohto bodu a článku VOP. 6. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky. 7. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019 V Sp. Novej Vsi, dňa 1.6.2022 AUTO PEPE, s.r.o. Týmto potvrdzujem oboznámenie sa s vyššie uvedenými VOP. .................................................... (podpis Objednávateľa)


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky
Autopožičovňa

Chcem si požičať

Odťahová služba

Zobraziť podrobnosti