autopepe.sk


Vznik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) na prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom zmluvy. Nájomca je povinný zaplatiť dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu zmluvy). Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu so zmluvou tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného Povinnosti prenajímateľa Prenajímateľ sa zaväzuje: odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a uzatvoriť taktiež havarijné poistenie, vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy spôsobené opotrebením a pravidelné servisné prehliadky, v prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie opravy vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí). Povinnosti a zodpovednosť nájomcu Nájomca je povinný najmä: starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík. hradiť náplne do ostrekovačov a PHM v priebehu nájmu. Používať výhradne druh PHM uvedených v zmluve. Nájomca musí na vyžiadanie predložiť účtenku od čerpacej stanice, kde a koľko PHM, do prenajatého vozidla čerpal. používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu alebo podnájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch a súťažiach, prevádzkovanie mimo cestnej komunikácie, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca - právnická osoba, resp. podnikateľ, môže určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. inému podnikateľovi alebo tretej osobe. v prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu. Inak prichádza o zaplatený depozit. na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly pristaviť vozidlo k prevedeniu údržby podľa bodu 2.3. článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel v prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3 včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov, po ktorých sa má vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku, uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z obstarávacej ceny vozidla a rovnako vysokú zmluvnú pokutu i za každých ďalších i začatých 1 000 km, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 2 500 km pre plánovanú prehliadku vozidla. ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť záznamom o nehode. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi. v prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min. 500 € a max. 8% z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, liečiv alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 3.9. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 8 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. v prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania,) prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy, strpieť obmedzenie užívania vozidla v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa bodu 2.3 článku 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy v prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas s plnou nádržou v prípade, ak nájomca vráti vozidlo v znečistenom stave, uhradí náklady spojené s jeho umytím a zároveň zodpovedá za poškodenie laku na predmete nájmu zistené dodatočne po umytí vozidla prenajímateľom. pri každom odstavení vozidla riadne ho uzamykať a neponechať v odstavenom vozidle cenné predmety, pričom za ich odcudzenie, eventuálne prípadné poškodenie vozidla pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca vozidla. dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti vozidla. Okrem umožnenia zabezpečiť prenajímateľovi predpísanú údržbu vozidla, inak minimálne každých 10 000 km po celú dobu požičania, kontrolovať stav a teplotu chladiaceho média, stav oleja, pneumatík a ďalších častí vozidla, ktoré podliehajú bežnej kontrole pri prevádzke požičaného vozidla. Pri nedodržaní predpísanej údržby, pokiaľ má táto za následok poškodenie vozidla, zákazník je povinný požičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu ušlého požičného, ktoré môže prenajímateľ účtovať až do termínu odstránenia škody. Pri poškodení alebo znečistení vozidla nezodpovedajúcemu bežnému použitiu a prevádzke bude prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením. v prípade priestupku spôsobeného prevádzkou vozidla v dobe nájmu uhradiť v prípade straty kľúčov a dokladov od vozidla, ich odovzdania tretej osobe, čí ponechaním kľúčov vo vozidle uhradí všetky vzniknuté škody nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do zahraničia alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ to neoznámi prenajímateľovi Všetky vozidlá prenajímateľa sú nefajčiarske. Pokiaľ nájomca počas užívania vozidla poruší túto podmienku, vyhradzuje si prenajímateľ právo na vyúčtovanie poplatku vo výške 100 €. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že: si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov; neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze; neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie; bude telefonicky informovať prenajímateľa a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa; vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby; zabezpečí, že vždy keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté. V prípade, že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie. V prípade, že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia a to vrátane ušlého zisku až po úplné odstránenie závady. Obe zmluvné strany sa dohodli, že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla. Nájomca je zodpovedný: Odo dňa prevzatia motorového vozidla zodpovedá nájomca za zničenie, stratu, odcudzenie, poškodenie motorového vozidla a za škodu, ktorá vznikla alebo vznikne prenajímateľovi alebo tretím osobám v dôsledku prevádzky motorového Po dobu užívania motorového vozidla je nájomca povinný rešpektovať poistné podmienky poisťovne prenajímateľa, ihneď telefonicky oznámiť prenajímateľovi vznik každej škody, vady alebo iných nedostatkov a prenajímateľa upozorniť na potrebu opráv i objavenie sa skrytých vád, o ktorých nájomca v čase odovzdania vozidla nemal vedomosť. V prípade vzniku škody na základe vyššie uvedených skutočností, je prenajímateľ oprávnený škodu vyfakturovať nájomcovi. V prípade zničenia, straty, odcudzenia alebo poškodenia motorového vozidla nie je prenajímateľ povinný motorové vozidlo nahradiť iným (náhradným) motorovým Všetky bežné výdavky (najmä oprava, pohonné hmoty, pokuty, sankcie, poplatky) spojené s užívaním motorového vozidla si hradí nájomca sám na vlastné náklady. Rovnako zodpovedá nájomca za pokuty a sankcie, ktoré hradí on sám na vlastné náklady. V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne, ale to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech prenajímateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky. Pri opúšťaní motorového vozidla zabezpečiť, aby všetky ochranné bezpečnostné systémy boli zapojené, Nevyhotovovanie náhradných kľúčov, Za dodržiavanie a rešpektovanie Všeobecných obchodných podmienok na prenájom vozidiel prenajímateľa (ďalej len “podmienky”), s ktorými bol pred podpisom tejto Zmluvy oboznámený, prečítal si ich, súhlasí s nimi, v prípade potreby sa nachádzajú podmienky k nahliadnutiu v sídle prenajímateľa a na jeho web stránke. Nájomné a jeho splatnosť Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán. Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy a z aktuálneho cenníka prenajímateľa. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch dní od obdŕžania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy písomná výpoveď bude prenajímateľovi doručená. Pokiaľ nájomca vo vyššie uvedenej lehote zmluvu o nájme dopravného prostriedku nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného, pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného. Nájomné je nájomca povinný zaplatiť pred prevzatím vozidla, pokiaľ sa strany nedohodnú Nájomné podľa bodu 4.4 vyúčtuje prenajímateľ zálohovou faktúrou, ktoré je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vozidla. V prípade vypovedania zmluvy zo strany nájomcu, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do Kaucia Zmluvné strany si dohodli zloženie kaucie nájomcom ktorej hodnotu určia pri podpise nájomnej Uvedenú hodnotu kaucie uhradí nájomca pri podpise zmluvy. Táto povinnosť sa považuje za splnenú až okamihom, keď príslušná suma bude pripísaná na účet prenajímateľa tak, aby bol prenajímateľ už oprávnený s touto sumou voľne nakladať v zmysle tohto článku zmluvy. Tým nie je dotknuté právo nájomcu uhradiť uvedenú sumu prenajímateľovi aj v hotovosti pokiaľ platba v hotovosti bude právne dovolená. Celková výška kaucie musí kedykoľvek počas trvania nájmu dosahovať dojednanú hodnotu. Ak prenajímateľ kauciu, alebo jej časť použije na úhradu svojej pohľadávky voči nájomcovi, nájomca sa zaväzuje hodnotu zaistenia – kaucie, doplniť do určenej sumy bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 kalendárnych dní počítaných od doručenia výzvy prenajímateľa. Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený (nie povinný) uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženej kaucie. Prenajímateľ je povinný kauciu, resp. zostatok tejto sumy po jej ponížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi, vydať nájomcovi najneskôr po uplynutí 30 dní po ukončení nájmu. Tým však nie je nijako dotknuté právo prenajímateľa ponížiť kauciu o hodnotu (sumu) svojej pohľadávky voči nájomcovi, resp. voči jeho právnemu nástupcovi, ktorá vznikne, resp. sa stane splatnou po ukončení nájmu. Skončenie nájmu Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené v bode 3.6 a bode 3.7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ďalej je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť: ak nájomca neuhradí nájomné, ak si nájomca nesplní oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k prenajímateľovi alebo príslušnej inštitúcii v zmysle ustanovení tejto zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva motorové vozidlo alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, ak nájomca poruší záväzok alebo povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Po ukončení vzťahu založeného touto zmluvou je nájomca povinný ihneď vrátiť motorové vozidlo prenajímateľovi, ktorý vykoná jeho prehliadku a o odovzdaní bude zmluvnými stranami spísaný písomný protokol s uvedením vád a poškodení motorového Ak tak nájomca neurobí, je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu okamžite svojpomocne prevziať predmet nájmu za pomoci technických pomôcok do svojej prevádzky. Nájomca je povinný uhradiť škodu podľa rozsahu poškodenia uvedenej veci alebo nahradením poškodenej veci novou, približne rovnakej kvality a parametrov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve. V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú Ku dňu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0,1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Osobitné ustanovenia Vozidlá prenajímateľa môžu byť monitorované monitorovacím systémom a nájomca svojim podpisom na zmluve týmto súhlasí Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia, aby prenajímateľ zhromažďoval, uchovával a spracoval nájomcom poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení ). V prípade, ak nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok a dojednaní, môže mu prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní. Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody po umytí a vyčistení vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole v časti „Vozidlo pri prevzatí“, zodpovedá nájomca po dobu 48 hod. po fyzickom odovzdaní vozidla. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke Prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a automaticky súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie. Záverečné ustanovenia Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Auto Pepe,s.r.o s účinnosťou od 1.1.2020 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Nájomca súhlasí s uložením svojich osobných údajov do databázy prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje, že tieto osobné dáta nájomcu neposkytne tretej Tieto Všeobecné obchodné podmienky prenájmu boli aktualizované a skontrolované 03.01.2020. …………………………………………… ……………………….….………………………. nájomca prenajímateľ – Auto Pepe, s.r.o. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ku 03.01.2020) V tomto dokumente zverejňujeme informácie o ochrane osobných údajov, účely použitia osobných údajov, informácie o spracovávaní osobných údajov a o ich ochrane a o právach zákazníkoch. Čo sú osobné údaje Sú to všetky informácie, ktoré jednoznačne identifikujú osobu. Teda údaje konkrétnej osoby alebo údaje, za pomoci ktorých možno osobu jednoznačne identifikovať. V spoločnosti Hotcar s.r.o. sa za osobné údaje, ktoré sú potrebné ku zmluvám o predaji a prenájme považujú: Meno a priezvisko, titul Adresa Rodné číslo Číslo OP Číslo VP Emailová adresa Telefónne číslo Číslo účtu Tieto údaje chránia našu spoločnosť v prípade poistnej udalosti alebo iných nepredvídaných udalostí, neplnenia záväzkov zákazníka či pri odcudzení alebo spreneverení vozidla. Údaje nebudú prenášané mimo EÚ ani mimo hranice Slovenskej republiky, príp. krajiny v rámci EÚ, do ktorej dotknutý zákazník vycestoval. Spoločnosť Hotcar s.r.o. si môže od zákazníka vyžiadať kópiu vodičského preukazu a to pre účely riešenia poistnej udalosti. Spracúvanie osobných údajov Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby * Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh *V tomto prípade sa spracovávaním údajov rozumie zhromažďovanie údajov pre účely: spracúvanie objednávok a vystavovanie faktúr a zmlúv o predaji a prenájme zasielanie pošty a elektronickej pošty vedenie účtovníctva zasielanie reklamných ponúk telefonická komunikácia so zákazníkom v prípade potreby doplnenia údajov do objednávky Bez súhlasu o spracovaní osobných údajov nie je možné vytvoriť v našej spoločnosti objednávku a teda ani kúpiť alebo prenajať si vozidlo alebo uskutočniť akúkoľvek inú službu. Lehoty spracovávania údajov Spracúvanie osobných údajov prebieha po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje sú zároveň použité pre vedenie účtovníctva vo fakturačnom systéme, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy Hotcar s.r.o. a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto údaje zotrvávajú vo fakturačnom systéme minimálne po dobu odovzdania daňového priznania za predchádzajúci účtovný rok a maximálne po dobu, kým zákazník požiada o výmaz týchto údajov. Údaje môžu byť v systéme uložené aj po dobu, kým nie je faktúra uhradená, resp. kým má zákazník v spoločnosti nesplnené záväzky. Zákazník môže súhlasiť s archivovaním údajov pre budúce objednávky. Prístup k osobným údajom Prístup k poskytnutým osobným údajom bude mať zamestnanec spoločnosti Cars&Transport, s.r.o., ktorý pracuje s účtovným programom a interným programom pre spracúvanie objednávok a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto osoby sú zverejnené v Prílohe 1. Kontrola osobných údajov Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom vedeným v spoločnosti Cars&Transport, s.r.o. Naša spoločnosť na požiadanie zákazníka poskytne tomuto zákazníkovi všetky osobné údaje, ktoré o ňom má vedené. Aktualizácia a výmaz osobných údajov Zákazník môže požiadať o aktualizáciu osobných údajov v prípade zmeny mena, adresy alebo ktoréhokoľvek iného osobného údaja. Ak má zákazník splnené všetky záväzky voči spoločnosti Cars&Transport, s.r.o. a prebehla doba na podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, zákazník môže požiadať o výmaz týchto údajov. Presun údajov Ak ste našej spoločnosti poskytli svoje osobné údaje, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje presunuli do inej spoločnosti. Podanie sťažnosti Právo na podanie sťažnosti môžete uplatniť v prípade, že máte pocit, že vaše údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Ochrana pred zneužitím osobných údajov Osobné údaje sú chránené pred zneužitím. Písomné dokumenty Objednávky, faktúry a zmluvy sú uchovávané v šanónoch v uzamknutej skrinke v kancelárii, ktorá je chránená heslom. Prístup do kancelárie majú zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má svoj vlastný kód, ktorým sa dá jednoducho identifikovať. Elektronické dokumenty Elektronicky vytvorené faktúry sa nachádzajú vo fakturačnom systéme iKros, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Elektronické zmluvy sú uchovávané aj v PC zamestnanca, ktorý danú zmluvu vystavil. Takýto PC je chránený heslom a má k nemu prístup len daný zamestnanec. Elektronické objednávky sa nachádzajú aj v internom systéme spoločnosti Cars&Transport, s.r.o. Prístup ku ním majú zamestnanci uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Prístup ku ním má aj administrátor webstránky, ktorý nie je oprávnený s týmito údajmi pracovať, resp. ich ukladať, archivovať alebo šíriť, rovnako ako žiadny iný zamestnanec. Legislatíva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR Zákazník podľa dokumentu o Ochrane osobných údajov spoločnosti Hotcar s.r.o. svojím podpisom udeľuje súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely: spracúvanie objednávok a vystavovanie faktúr a zmlúv o predaji a prenájme zasielanie pošty a elektronickej pošty vedenie účtovníctva zasielanie reklamných ponúk telefonická komunikácia so zákazníkom v prípade potreby doplnenia údajov do objednávky …………………………………………… ……………………….….………………………. nájomca prenajímateľ – Cars&Transport,s.r.o


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky
Autopožičovňa

Chcem si požičať

Odťahová služba

Zobraziť podrobnosti